Ramid Sp.jawna
ul. Na Skraju 109A
05-090, Raszyn
tel. 22 3983065
fax. 22 3983074
ramid@ramid.pl

Ogólnopolski tel.
godz: 8:00 - 18:00
(+48) 796199917

OPTYMALNE PRZYGOTOWANIE


Bezpłatne usuwanie azbestu

Firma Ramid Sp. jawna, jako Inwestor Zastępczy przyjmuje prowadzenie w imieniu, na rachunek i rzecz Inwestora czynności prawnych i faktycznych w zakresie usuwania azbestu. Działając w takiej formie dbamy o pełne przygotowanie i obsługę inwestycji. Po spełnieniu odpowiednich wymogów formalnych, gwarantujemy 100% zwrotu poniesionych wydatków związanych z demontażem i utylizacją azbestu.

Dysponując doświadczeniem i kompetentnym zespołem pracowników zapewniamy odpowiednią jakość i dynamikę inwestycji. Dobieramy także w imieniu inwestorów najlepsze firmy, koordynujemy współpracę firm wykonawczych i sprawujemy nadzór techniczny nad wykonywanymi pracami. Pełniąc role Inwestora Zastępczego realizujemy procedury przetargowe na zasadach określonych w obowiązujących przepisach, w szczególności w ustawie Prawo Zamówień Publicznych. Jako Inwestor Zastępczy działamy na terenie całego kraju.


Obowiązki właścicieli lub zarządców wyrobów z azbestu

Właściciel, zarządca budynku lub wieczysty użytkownik, zanim zdecydują się na usunięcie azbestu muszą wykonać następujące czynności:

  • sporządzenie oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest oraz dokonywanie kontroli stanu obiektów i instalacji corocznie lub co 5 lat,
  • opracowanie planu kontroli jakości powietrza dla pomieszczeń zawierających azbest
  • opracowanie instrukcji bezpiecznego użytkowania pomieszczeń, w których użyto wewnętrznie
      azbest.
  • przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów z azbestem,
  • zaznaczenie na planach sytuacyjnych miejsca z wyrobami zawierającymi azbest,
  • oznakowanie pomieszczeń, w których znajdują się urządzenia lub instalacje z azbestem.
  • informowanie wojewodę lub prezydenta miasta/burmistrza/wójta (w przypadku osób fizycznych o przedsięwziętych działaniach do dnia 31 stycznia każdego roku.)
Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Gospodarki www.mg.gov.pl

Sprawdź czy masz szansę na bezpłatny demontaż azbestu info@azbest.waw.pl

Lipiec 2012 Ksylamit i Sokalit. Usuwanie sokalitu w budynku typu lipsk. Demontaż i utylizacja ksylamitu z posadzek biurowca.
Listopad 2011 Gdańsk usuwanie azbestu na terenach Lotos w Trójmieście
Październik 2011 Demontaż azbestu z elewacji w budynku ocieplonym płytami z azbestem
Styczen 2011 Likwidacja odpadów azbestowych wraz z rozbiórką komina chłodni.
Usuwanie rur azbestowych. Usuwanie azbestu z wentylacji.
Usuwanie ksylamitu z posadzek w budynku w Warszawie